Företagens agerande är nyckeln till fossiloberoende!

Företagens agerande är nyckeln till fossiloberoende!

Utmaningarna för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och en fossilfri framtid är enorma. Parisavtalets 1,5-gradersmål tycks allt mer svårnått. I takt med nyheter om att utsläppstrender går åt fel håll, att de beslut om politiska styrmedel som tagits inte räcker till (Trafikverket, SVT, feb 2019 ) och att bilföretagen fortsatt översvämmar marknaderna med fossildrivna förbränningsbilar är det lätt att misströsta.

Men att misströsta leder sällan framåt, och de goda nyheterna är att teknikskiften ofta går fortare än någon kunnat förutse, att försäljningen av laddbara bilar ökar kraftigt år från år i Sverige (Bil Sweden, feb 2019 ), och allra viktigast: Att företagen, dess bilpolicyansvariga och förare, har en nyckelroll att spela i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige!

I två projekt har vi på RISE bedrivit forskning för att förstå mer om vilken roll förmånsbilen kan spela i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Eftersom förmånsbilar utgör 20 - 25% av nybilsförsäljningen i Sverige är det en mycket viktig del av lösningen. Vår forskning har visat att leasingupplägget i sig ger en trygghet för föraren. Med användning under en begränsad period och utan att ta på sig risken i restvärde och teknikutveckling blir det mycket enklare att våga pröva ny teknik. Forskningen visar också att förare som börjat köra eldrivet inte vill gå tillbaka till fossildrivet. Både köregenskaperna och känslan av att vara med och driva ny teknik framåt gör att man fortsätter köra eldrivet.

Dessutom kommer de laddbara bilarna ut på andrahandsmarknaden efter leasingperioden, det vill säga efter cirka tre år, och ersätter på det sättet fossildrivna bilar på andrahandsmarknaden. Förmånsbilsupplägget blir då en ”pump” ut på marknaden av laddbara fordon. Med en genomsnittlig livslängd på 17 år är detta en ännu viktigare aspekt för en laddhybrid än till exempel det exakta körmönstret hos den första föraren. Om företag dessutom väljer att lägga till så kallad personalbil (det vill säga en förmånsbil som betalas av föraren så att den blir kostnadsneutral för företaget) i sin bilpolicy, så ökar möjligheten att påverka teknikskiftet på marknaden ännu mer. Eftersom personalbilen inte är begränsad till vissa befattningar eller roller i företaget, blir potentialen i antal bilar avsevärt högre.

Hur ska man då som företag tänka och agera för att kunna bidra till vår fossilfria framtid? Vår forskning visar att följande områden är centrala, för det första: Det är viktigt att sätta upp mål. Övergripande mål om att nå fossilfrihet i företaget, nedbrutet till mål om när och hur detta ska ske, till exempel för företagets fordonsflotta, ger en tydlighet i kommunikation och information som överbryggar eventuella invändningar från enskilda på ett effektivt sätt. Målen ska vara ambitiösa. Det är bättre att nå 95% av ett ambitiöst mål än att nå 100% av ett halvambitiöst mål.

För det andra: Tillsätt en person eller en grupp av personer med ansvar att uppfylla målen. En engagerad och kunnig grupp av medarbetare har möjlighet att hålla sig uppdaterade inom området och arbeta aktivt med att tydliggöra kommunikation och undanröja hinder. De kan också, vid behov, ta stöd från leasingföretag, förmånsportalsleverantörer eller andra partners för att göra information om bilpolicy, kostnader, beskattning och andra förmåner mer tillgänglig och jämförbar. Exempel på områden som denna grupp kan arbeta med är:

  • Övergång till operationell leasing och månadskostnadsbaserad bilpolicy.
  • Utbyggnad av laddinfrastruktur, där det är relevant för företag och anställda.
  • Sprida de goda exemplen där laddbara bilar valts och fungerat.
  • Ge inspel till hur bilpolicy och förmånsupplägg kan användas för att stärka företagets varumärke och trovärdighet i miljöfrågor.
  • Genom samarbete med andra likasinnade företag påverka utveckling av regelverk, skatter osv i önskad riktning.

För det tredje: Erbjud även personalbil. Som nämnts, ökar detta potentialen i att driva mot fossiloberoende avsevärt. Företag som gått och går i bräschen för att erbjuda personalbil är ofta kunskapsintensiva företag, som konsult- och forskningsföretag, där man väljer bort förmånsbilar helt, och i stället inför personalbilar som ett sätt att demokratisera företaget. I stället för att vissa förmåner (till exempel bil) är knutna till enskilda befattningar och roller i företaget, använder man sig av en pott av förmåner av olika slag som alla anställda får tillgång till och kan välja bland (upp till en viss kostnadsnivå). Ett sådant upplägg eliminerar också diskussioner om varför vissa anställda ”sponsras” med laddboxar hemma, parkeringsplatser och dylikt. I en sådan pott av förmåner kan man naturligtvis även lägga till ”tjänstecykel” eller andra färdmedel, som ytterligare kan öka möjligheten att nå målen om fossilfrihet.

Så misströsta inte! Företagens och förmånsbilsinnehavares beslut och aktiviteter för att elektrifiera fordonsflottan är inte bara viktiga för företagen, utan även helt centrala för Sveriges möjligheter att nå målen om fossiloberoende!