Användning av personuppgifter

Inom DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) har vi lång erfarenhet av att hantera kunders personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.


GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i hela EU och som också har implementerats in EES-länderna.
Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU/EES.
För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt har vi implementerat rutiner som säkerställer att vi inte har fler uppgifter om dig än nödvändigt. Vi har även rutiner för att ta bort uppgifterna när de inte längre är relevanta för oss att ha.


Skäl för användning av dina uppgifter
Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver använda dem kan du läsa om i vår fullständiga Integritetspolicy. I policyn framgår även hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har. För de personuppgifter vi samlar in om dig som kund är DNB personuppgiftsansvarig och databehandlare.


Dina rättigheter enligt GDPR
Kortfattat så har du rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av dina personuppgifter, samt att överföra dina personuppgifter till en annan databehandlare.

Det innebär att du precis som tidigare har rätt att begära ut ett registerutdrag över hur vi använder och hur vi skyddar dina personuppgifter. DNB besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar. Vi kommer fortsätta med att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.

Du har även rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (”dataportabilitet”) och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan tillämpas om användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och DNB. Om du vill begära tillgång, rättelse, radering, begränsning av personuppgifter eller dataportabilitet ska du skicka in en ”Beställning av registerutdrag” till oss. Vi besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar.


Mer information om om dina rättigheter och svar på dina frågor
- Ta del av DNBs Integritetspolicy (Privacy policy)
Beställning av registerutdrag (Request for Personal Data)
- On webpage dnb.no "Protection of personal privacy"
- Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen inom DNB i Sverige kan du kontakta vårt Dataskyddsombud. Skicka e-post till Dataskyddsombudet.
- Du hittar mer information om GDPR  Integritetsskyddsmyndigheten.